תנאי השימוש

1. כללי

1.  חברת לוח יאללה בע"מ להלן ("Yalla") או ("החברה") מפעילה פלטפורמה מבוססת ענן המאפשרת לעסקים לבנות חנויות וירטואליות ואתרי אינטרנט, וכמו כן מספקת כלים ופתרונות לתפעול וקידום החנויות הוירטואליות והאתרים.

2. תנאי השימוש המוצגים להלן ("תנאי השימוש") או ("ההסכם") מסדירים את היחסים בין החברה לבין המשתמש (כהגדרתו להלן) ביחס לשימוש בפלטפורמה (כהגדרתה להלן)

3. אין בתנאי השימוש כדי לגרוע או לשנות מכל הסכם אחר בין המשתמש לבין החברה. בכל מקרה של סתירה בין תנאי השימוש לבין מסמכים אחרים, יגבר האמור בתקנון זה, אלא אם צוין אחרת. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי השימוש לבין תנאים או הוראות המפורסמים בכל אמצעי פרסום אחרים, יגברו הוראות תנאי השימוש.

4. השימוש בפלטפורמה מהווה הסכמה וקבלת תנאי הסכם זה. משתמש שאינו מסכים לתנאי השימוש (חלקם או כולם) המנוסחים בהסכם זה, אינו רשאי לעשות שימוש כלשהו בפלטפורמה או בחלק ממנה.

5. מובהר בזאת כי תנאי הסכם זה פועלים במקביל ובכפוף לתנאי השימוש של צדדים שלישיים, ככל שיהיו כאלה, והם באים להוסיף עליהם.

6. ההסכם נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוא מכוון לשני המינים כאחד.

7. החברה שומרת לעצמה הזכות לשנות הסכם זה מעת לעת, ללא שתמסור על כך הודעה מראש, ולכן יש לבחון את תנאי הסכם זה לפני כל שימוש באתר ובפלטפורמה. ככל שהמשתמש אינו מסכים לשינוי כלשהו בהסכם זה, הסעד היחיד הוא להפסיק את השימוש באתר. כל שינוי בתנאי הסכם זה ייכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת תנאי השימוש.

8. כותרות הסעיפים הוכנסו לשם הנוחיות בלבד ואין להם, ולא יינתן להם, כל משקל בפירוש האמור בתנאי השימוש.


2. הגדרות

למונחים הבאים תהא המשמעות המופיעה לצדם, אלא אם נכתב מפורשות אחרת:

1. "הפלטפורמה" או "האתר" - מערכת לבנייה ותפעול חנויות וירטואליות ואתרים.

2.   "משתמש" או "משתמשים" - כל מי שעושה שימוש כלשהו בפלטפורמה או באתר החברה.


3. התחייבות המשתמש

  1. המשתמש מתחייב לא לבצע את הפעולות הבאות ביחס לפלטפורמה:

1. גלישה, סריקה או שימוש בפלטפורמה באמצעות תוכנות מחשב המיועדת לאסוף מידע, או לבצע פעולות בדרך של חיקוי גולש רגיל, לרבות bots או crawlers וכדומה;

2. מניפולציה על כתובת ה URL-של דפים פנימיים, בכדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין לו גישה ישירה (URL Hacking);

3. העלאה או העברה של תוכן או ביצוע פעולות, אשר יש בהן משום הפרה של כל דין; העברה או פרסום של תוכן אשר יש בו כדי להפר זכות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר או כל קניין רוחני, פרסום לשון הרע, דברי תועבה או פגיעה בפרטיותו של אחר;

4. ביצוע פעולה בעיצוב האתר או האפליקציה, קוד המקור, אלמנטים או תכנים המופיעים באתר או באפליקציה.

5. שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כנ"ל לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויים בשימוש עבור השירות.

6.  להפריע בכל דרך אחרת, או לקטוע את האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה) או להפר באופן כזה או אחר את הדרישות והפרוצדורות של האתר.


7.  הפצת "דואר זבל" (spam), או הצפה של כל דואר אחר את שרתי האתר.

8. אין להשתמש בתוכנות או בכלים לבדיקת אמצעי ההגנה של האתר ללא תיאום מראש.

3. אין להשתמש בתוכנות או בכלים העלולים לשבש את פעולת האתר.

4. אין להשתמש בתוכנות או בכלים העלולים לפגוע במשתמשים אחרים או לשבש ולהפריע לשימושם באתר.

5. אין להשתמש באתר באופן העלול להזיק, לשתק, לגרום עומס יתר או לפגוע באתר או בצדדים שלישיים בכל דרך אחרת.

6. אין להריץ כל רובוטים, וכלים אוטומטיים מכל סוג, על האתר.

7. אין להריץ על המערכת כלים מתוזמנים, כאלו הרצים באופן אוטומטי כל פרק זמן. 

8. אין לשלוח למערכת (כגון על ידי פעולות GET, POST וכד') נתונים ממערכת אחרת. את השימוש במערכת יש לבצע אך רק באמצעות הממשק, על ידי אדם, ולא באמצעות תוכנה או כל כלי חיצוני.

2. המשתמשים מצהירים בזאת כי כל עסק שיפתחו בחשבונם, הוא בבעלותם, או שהם מועסקים בו, והוא רשום כדין בישראל.

3. על אף האמור לעיל, יובהר כי בכל מקרה בו חשבון (כהגדרתו להלן), אשר משמש עסק מסוים, נפתח על-ידי צד ג' כלשהו, הרי שהחשבון וכל המידע אשר קשור אליו יהיו שייכים לבעלי אותו העסק או לבעלי העסקים המשתמשים בחשבון כאמור ולצד ג' אשר פתח את החשבון האמור לא יהיו כל זכויות בקשר עם אותו חשבון. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע כל פעולה בחשבון כאמור, לרבות סגירתו, לפי שיקול דעתה הבלעדי וככל שיסתבר לה שהחשבון מפר את תנאי השימוש או את הוראות הדין.

4. באחריות המשתמש לבחון, טרם השימוש בפלטפורמה, כי הפלטפורמה אכן מתאימה לצרכיו, ולמשתמש לא תהיה כל טענה בשל אי התאמת הפלטפורמה לצרכיו.


4. הפלטפורמה

1. החברה מספקת באמצעות הפלטפורמה, בין השאר, את השירותים הבאים (אשר יכונו להלן ביחד, "השירותים") הקמת אתר, הקמת חנויות וירטואלית, ניהול מלאי מוצרים, מענה לפניות, עיצוב האתר; ניהול ומעקב אחרי הזמנות; ועוד.

2. השירותים יינתנו למשתמשים אשר הינם בעלי עסקים ושהינם רשומים כדין בישראל.

3. השירותים יינתנו בהתאם לחבילת השימוש הנרכשת על ידי המשתמש ("חבילת שימוש"). מובהר כי כל חבילת שימוש תאפשר היקף שונה של שירותים. למידע נוסף עבור חבילות השימוש.

4. האמור בסעיף ‏4.1 לעיל הוא לשם הדגמה בלבד ואינו ממצה את כלל הפעולות שניתן לעשות בעזרת הפלטפורמה. לבירורים או שאלות בקשר עם השירותים, ניתן לפנות לנציג החברה באמצעות דואר אלקטרוני help@yalla.co.il

5.  חשבון משתמש

1. החברה שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לקבוע כי גישה לשירותים מסוימים תתאפשר רק למשתמש אשר נרשם לאתר, ומסר לחברה פרטים מסוימים, אשר ייקבעו על-ידי החברה ("חשבון משתמש" או "החשבון")

2. ההוראות הבאות יחולו על יצירת חשבון משתמש:

    1. חלה חובה למסור את מלוא הפרטים הנדרשים בעת פתיחת חשבון;

    2. אסור ליצור חשבון משתמש המכיל נתונים אשר אינם פרטיו האמיתיים והמלאים של פותח החשבון;

    3. אסור ליצור חשבון עבור אדם אשר אינו נוכח מול צג המחשב בעת ההרשמה או אשר אינו מאשר את תנאי הסכם זה. לעניין הוראות אלו יודגש כי התחזות היא עבירה פלילית;

    4. לגבי משתמש שהוא תאגיד, איש הקשר אשר פתח את החשבון בפועל בשם המשתמש שהוא תאגיד ("המורשה המקורי") ייחשב על ידי החברה כמשתמש לכל דבר ועניין.

3. מובהר בזאת כי על אף שהחברה נוקטת באמצעים הנדרשים על פי דין לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, היא אינה יכולה להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפתו כתוצאה מחדירה לא מורשית, ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי החברה בגין נזקים, אשר ייגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לחשבון המשתמש.

4. המשתמש מתחייב לשמור על הכללים הבאים, ביחס לסיסמה אשר תשמש לגישה לחשבון המשתמש, ולשירותי הפלטפורמה המאפשרים גישה אך ורק לבעלי חשבון משתמש ("הסיסמה"):

    1. אסור לגלות את הסיסמה לאחר או להזינה בהודעת דואר אלקטרוני.

    2. המשתמש מתבקש להודיע לחברה באופן מידי על כל חשד לשימוש לא מאושר שנעשה בחשבונו.

   3. המשתמש מאשר לחברה לשלוח לתיבת הדוא"ל שלו, לפי הפרטים שהוזנו בחשבון המשתמש, עדכונים ואישורים ביחס לפעולות המשתמש באתר, וכל הודעה אחרת, לרבות מהדורות דואר אלקטרוני של תכני האתר (newsletter) או פרסומות.

5. ייתכן ובמהלך שימושך בחשבון המשתמש, תבחר למסור לחברה מידע הנוגע לצדדים שלישיים, לצורך מתן שירותים עבורך. מובהר, כי מידע זה יישמר במאגרי המידע של החברה ויעשה בו שימוש בהתאם למדיניות הפרטיות. במסירת המידע הנך מאשר כי מידע זה נאסף על ידך כדין והחברה רשאית לעשות בו שימוש בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה ולצורך מתן השירותים עבורך.

6. תקופת ניסיון

1.  עם ההרשמה לאתר מוענקת למשתמש תקופת ניסיון ללא עלות למשך 14 יום, אשר מתחילה עם הפעלת החשבון ואישור כתובת הדוא"ל על ידי החברה ("תקופת הניסיון").

2.  בתקופת הניסיון הפלטפורמה פתוחה לשימוש. תקופת הניסיון מסתיימת לאחר 14 יום, ללא תניות כלשהן, לרבות "באגים" שנתגלו בפלטפורמה או אי-זמינות של הפלטפורמה במהלך תקופת הניסיון. למען הסר ספק, מובהר כי בתקופת הניסיון, יהיו פתוחים לשימוש רק השירותים אותם תבחר החברה להפעיל בתקופה זו, וכפי שיתעדכנו מעת לעת.

3.  לכל משתמש תהיה שמורה הזכות לתקופת ניסיון אחת בלבד, ולעניין שימוש יראו גם צד ג' הפועל לטובת אותו משתמש.

4.  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק תקופת ניסיון בכל מקרה שבו תמצא לנכון כי קיים חשש שמשתמש הפר את הוראות תנאי השימוש. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את תקופת הניסיון, אם תראה בכך לנכון.

7. תשלום עבור הפלטפורמה

1. גובה התשלום עבור הפלטפורמה יבוצע בהתאם לחבילת השימוש הרצויה על ידי המשתמש ובהתאם לסוג המנוי (חודשי או שנתי, כמפורט להלן). החברה רשאית לשנות מעת לעת את גובה התשלום שהיא גובה עבור חבילות השימוש (כולן או חלקן) וסוגי המנויים, החברה אינה מתחייבת למחיר אחיד או זהה לכלל הלקוחות, והמחיר עשוי להשתנות בין היתר בהתאם לתחום העסק, מחזור העסקאות, כמות העסקאות, טראפיק האתר, סוג התמיכה, התאמות ותוספות לאתר הלקוח מסוים ועוד.

2. במידה והמשתמש עושה שימוש בשירותים נוספים או התאמות שנבנו עבורו (כגון API מותאם, גירסת קוד מיוחדת וכדומה) המחיר עשוי לעלות בהתאם. מחיר השירותים יקבע על ידי החברה בלבד ויוצג ללקוח. הלקוח מתחייב לשלם את עלות השירותים הנוספים. החברה רשאית להפסיק לספק כל שירות נוסף מותאם או לא מותאם.

3. ההרשמה לשירותים יכולה להתבצע במסגרת של מנוי חודשי אשר יתחדש כל חודש באופן אוטומטי עד לביטולו על ידי המשתמש כאמור בסעיף ‏8.2 להלן  ("מנוי חודשי") או במסגרת מנוי שנתי אשר יקנה גישה לשירותים למשך 12 חודשים (או למשך זמן קצר יותר, אם יבוטל בהתאם לסעיף ‏8.1 להלן ("מנוי שנתי"). משתמש אשר רכש מנוי שנתי, בזמן שהיה ברשותו מנוי חודשי, יהיה זכאי לקבל החזר באופן יחסי לשארית החודש בו רכש את המנוי השנתי, אך יאבד במקרה כזה כל הטבה, אם היתה, עבור החבילה השנתית וההחזר יבוצע בהתאם למחיר המנוי ללא ההטבה ככל שהיתה.

4. התשלום הוא חודשי/שנתי מתחדש הלקוח מאשר לשמור את פרטי החיוב שלו במערכת הבילינג לצורך חיוב מתחדש ורציפות השירות.

 

8.     ביטול השירות על ידי הלקוח והחזרים כספיים

1.  ביטול מינוי יתאפשר רק לאחר שליחת הודעת דואר אלקטרוני לכתובת help@yalla.co.il. המינוי יימשך עד לסוף החודש ולא יתחדש בחודש שלאחר מועד ההודעה. לא יינתן כל החזר כספי בגין חלק מהחודש שלא נוצל.

2.  ביטול מינוי שנתי וקבלת החזר כספי על ידי משתמש יתאפשרו רק לאחר שליחת הודעת דואר אלקטרוני help@yalla.co.il ובלבד שביטול כאמור התבצע תוך 14 ימים ממועד התשלום, בתוספת עלויות הביטול של חברת האשראי, אם יהיו כאלה

3. למען הסר ספק, עד אשר ביקש הלקוח להפסיק את המנוי, התשלום מצד המשתמש בגין השירותים ייגבה בין אם המשתמש עשה שימוש במערכת ובין אם לא

4. YALLA רשאית לבטל הסכם זה בכל עת, וללא כל הודעה מוקדמת לרבות סגירת החנות והפסקת השירות באופן מיידי.

5. עם סיום ההסכם, כל הזכויות המשפטיות, החובות והחבויות אשר אתה וYALLA כפופים להם יחייבו אתכם גם לאחר סיום הסכם זה.


9. סעדים

1. החברה תהא רשאית בכל עת וללא הודעה מוקדמת לעדכן בדבר מידע לא מדויק או שגוי שנמסר לה על ידי משתמש, להזהיר באופן מיידי את קהל לקוחותיה נגד פעולותיו של משתמש כאמור, להגביל את גישתו של משתמש כאמור לפלטפורמה ולסרב לספק למשתמש את הפלטפורמה.

2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות:

1.  להפסיק או למנוע את השירותים (כולם או חלקם) ממשתמש אשר הפר סעיף מסעיפי הסכם זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ומבלי שתהיה חייבת להודיע על כך מראש למשתמש. לא תישמע כל טענה של המשתמש בעניין זה.

2.  להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על-ידי המשתמש ואשר יש בה משום הפרת סעיף מסעיפי הסכם זה.

3.  החברה תהיה רשאית לחסום גישה לפלטפורמה – מכתובות או מאתרים אשר לא אושרו על-ידי החברה לשימוש במוצריה (בכתב ומראש), או שעלולים לגרום נזק לחברה או למוצריה – הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא צורך בהודעה מוקדמת.


10. הגבלת אחריות

1. השימוש בפלטפורמה הוא על אחריות המשתמש באופן בלעדי.

2. הפלטפורמה, השירותים, האתר והתכנים באתר מוצעים כמות שהם (as-is) ללא אחריות מכל סוג שהוא. החברה או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי, ישירה או עקיפה, כספית או אחרת, לכל תוצאה שתנבע מהשימוש בפלטפורמה, בשירותים, באתר ובתכנים המוצעים באתר, או כתוצאה מהסתמכות על המידע המפורסם באתר.

2.1   יצוין ויודגש כי "YALLA" אינם מתחייבת כי השימוש בשירותים יתאים לדרישות שלך ו/או יופרע, יהיה מדויק, נטול שגיאות. YALLA אינה מתחייבת לבצע שדרוגים או שיפורים או שינויים, מכל סוג, כל שינוי יתבצע אך ורק בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.  YALLA אינה מתחייבת כי פגמים וליקויים בתפעול החנות ו/או התוכנה ו/או השירותים יתוקנו.

2.2 YALLA אינה אחראית לכל אובדן עקיף או אגבי העלול להיגרם לך. אובדנים אלו יכללו כל אובדן רווח (בין שנגרם באופן ישיר או עקיף), כל אובדן של רצון טוב או מוניטין עסקי, או כל אובדן של נתונים שנגרם לך.

2.3. YALLA לא תשא באחריות בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם למשתמש ו/או לגולש באתר ו/או לצד ג' כתוצאה מהפעלת ו/או הפסקת השירות ו/או כתוצאה משיבושים ו/או תקלות שארעו בשירות ש"YALLA" נותנת.

2.4 מוסכם על הרוכש כי יאלה אינה אחראית לטיב המוצרים הנמכרים ואין לה יחסים משפטיים עם רוכש המוצר, יאלה מעניקה רק את התשתית לחנות וכל סכסוך הינו בין החנות לבין הרוכש והרוכש מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד "YALLA".

2.5 החברה רשאית בכל עת לשנות את צורתם ו/או מבנה של המערכת ו/או האתר על-פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך להודיע על כך מראש למשתמש ו/או לכל גורם אחר. במידה ושינויים מעין אלה יתבצעו במערכת ו/או באתר, למשתמש ו/או לכל גורם אחר לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי YALLA ו/או מי מטעמה בעניין זה והם מוותרים בזאת מראש ויתור מלא, סופי ומוחלט על כל סעד מכל סוג שהוא כנגד YALLA  ו/או מי מטעמה בעניין זה.

2.6 הסעד היחיד של הלקוח במקרה של חוסר שביעות רצון מפיתוחי התוכנה ו/או אי פיתוחי התוכנה ו/או השירות המסופק על ידי YALLA יהיה סיום הסכם זה בהתאם להוראות ההסכם עימו ולתנאי שימוש אלו.

3.  מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, החברה תהא פטורה מאחריות לנזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם למשתמש, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מכל אחד מן האירועים והגורמים המפורטים להלן:

1.  שיבוש בנתונים או בהוראות שהתקבלו במערכת, או אי-ביצוע או ביצוע באיחור של הוראה כתוצאה מתקלות או שיבושים כלשהם בקווי התקשורת או תפקוד אלקטרוני או מכני לקוי, בין אצל המשתמש, בית העסק, החברה או אצל צד שלישי כלשהו באמצעותו עוברים ההוראות והמידע;

2.  תפקוד לקוי של כל תוכנה או חומרה המצויות אצל המשתמש, לרבות כל תוכנה או חומרה שסופקה למשתמש על-ידי צד שלישי;

3.  חשיפה וגילוי מידע על ידי המשתמש לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש בשירותים או במערכת (לרבות מוצרים או שירותים של צד שלישי המוצעים למשתמש במהלך השימוש בשירותים) או כתוצאה ממסירת פרטים לא מדויקים או כתוצאה מהעברת המערכת לאחר, לרבות לצורך תיקון או במקרה שאותו אחר יצפה במידע שיתקבל מהחברה באמצעות המערכת או יבצע באמצעותה פעולות שונות במסגרת השירותים, והמשתמש מתחייב לשאת בכל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו למשתמש או לחברה בקשר לכך.

4.     מבלי לגרוע מהאמור לעיל, עוד מובהר ומוסכם כי:

1.   בכל מקרה אחריות החברה לפי הסכם זה תוגבל לסכום השווה לסכומים המצטברים אותם שילם המשתמש לחברה במשך 3 חודשים קודם לכן בלבד;

2.   החברה לא תהיה אחראית בשום מקרה, לתכנים אשר יועלו, יועברו או יפורסמו באמצעות הפלטפורמה. האחריות בגין פעולות אלה תחול על המשתמש בלבד, ולא תישמע כל טענה נגד החברה בעניין זה. עוד מובהר כי המכשיר בו עושה שימוש המשתמש לצורך השירותים הוא באחריותו הבלעדית של המשתמש, לרבות אבטחתו. כמו כן, מובהר, כי פעולות מסוימות שיבצע המשתמש במכשיר, כגון "פריצתו" עשויות לפגוע באבטחת המידע של השירותים וזאת בנוסף להיותן של חלק מפעולות אלה אי חוקיות ואסורות;

3.  מובהר בזאת כי החברה לא מתחייבת שהפלטפורמה תפעל 100% מהזמן; כי מעת לעת החברה תעדכן ותשדרג את מערכות הפלטפורמה – דבר שעלול לגרום להפסקה זמנית במתן השירות; וכי אין לחברה כל שליטה על זמינות המוצרים או השירותים המסופקים על-ידי צדדים שלישיים;

4.  באחריות המשתמש לוודא טרם השימוש בפלטפורמה, את תקינות החיבור שלו לרשת האינטרנט – החברה לא תישא בכל אחריות בשל נזק אשר יתכן וייגרם למשתמש עקב בעיות בחיבורו לרשת האינטרנט;

5.  מערכותיה של החברה, מעצם היותן מבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, חשופות לסיכונים הטבועים במערכות מסוג זה, לרבות תוכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאנים וכד'), ציתות לקווי תקשורת, פריצה על-ידי גורמים עוינים, התחזות לאתרי החברה או לאיזה מהמערכות והונאות מקוונות אחרות. החברה משקיעה מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים אלה, אך למרות זאת, אין אפשרות לחסימה מוחלטת וייתכנו נזקים או הפסדים עקב התממשות איזה מהסיכונים האמורים, לרבות גילוי ואו שיבוש מידע המועבר או מוצג במערכות, ובכלל זאת שיבוש בהוראות או בקשות, פעולות לא מורשות, שיבושים בפעולת המערכות או בזמני התגובה שלהן, לרבות אי-ביצוע, ביצוע שגוי או ביצוע באיחור של הוראה או בקשה, חוסר זמינות של המערכות או איזה משירותיהן וכד. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש כתוצאה מהאמור בסעיף זה.

6. החברה לא תהיה אחראית בשום מקרה לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כלשהם, העלולים להיגרם למשתמש כתוצאה משימוש ו/או תקלה ו/או שגיאה ו/או הפרעה במערכת כלשהי שפותחה על ידי צד שלישי, המאפשרת להתממשק ולהתחבר לפלטפורמה או לאתר, ושבאמצעות מערכת זו ניתנו השירותים למשתמש, ולא באמצעות הפלטפורמה או האתר.

11.    שיפוי

1. המשתמש מתחייב כי ישפה ויפצה את החברה, עובדיה, נושאי משרה ו/או מי מטעמה (יחד: “המשופים”), בגין כל הפסד, נזק , חסר, והוצאות (לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד) שייגרמו  למי מהמשופים, בקשר עם כל דרישה או תביעה שתופנה אליה, כתוצאה משימושו של המשתמש בפלטפורמה באופן המפר את תנאי השימוש; כל זאת, תוך 30 יום ממועד קבלת דרישת החברה לראשונה בכתב. הוראות סעיף זה יחולו גם לאחר סיום ההסכם.


2. האמור בסעיף ‏‏11.1 אינו גורע מכל זכות או סעד אחרים, העומדים לחברה לפי הסכם זה או לפי כל דין.


12.   היעדר אחריות לקישורים יוצאים

1. חלק מהקישורים (hyperlinks) המופיעים באתר מפנים לאתרים בניהול או בבעלות צדדים שלישיים. מובהר כי הקישור לאתרים אלו נעשה אך ורק לנוחות המשתמש וכי החברה לא בחנה אתרים אלה, ואינה תומכת בהם או אחראית להם, לתוכנם או לאבטחתם, וכי גלישה, שימוש או מסירת מידע לאתרים אלו היא באחריותו המלאה של המשתמש.

2. יודגש שלא קיימת אבחנה בין סימון קישורים פנימיים לקישורים יוצאים וכי באחריות המשתמש לוודא את כתובת ה-URL אליו מפנה קישור טרם השימוש בו.

3. אם המשתמש מצא במידע הנמצא בשירותים, או במידע הקיים בין תכניו של כל שירות אחר המקושר ממנו, חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי, לא מוסרי או שאינו עומד בציפיות המשתמש, המשתמש מתבקש להודיע על כך למנהלי השירותים באמצעות שירות הלקוחות של החברה.

 

13.  הודעה על תוכן מפר

אם נתקלת בתוכן המפר כל דין נודה לך אם תפנו את תשומת לבנו באמצעות משלוח הודעה, המפרטת את התוכן המפר ומהות ההפרה, לכתובת הדואר האלקטרוני help@yalla.co.il


14.  קניין רוחני

1. מלוא זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, השיטות, הסימנים המסחריים, המדגמים, הפטנטים, הסודות המסחריים באתר ובפלטפורמה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט, בסיסי הנתונים בו (לרבות פרטי המשתמשים) וכל פרט אחר הנוגע לפלטפורמה ולאתר החברה – הן בבעלות החברה בלבד (או של צד ג' אשר התיר לחברה לעשות בהם שימוש).

2.   למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, הסכם זה אינו יוצר, בשום צורה או מקנה למשתמש זכויות כלשהן בשירותים, בפלטפורמה או בכל קניין רוחני אחר של החברה (למעט הזכות להשתמש בפלטפורמה או באתר, בהתאם לתנאי השימוש).

3.  השם "Yalla" וסימנים מסחריים ו/או סמלי שירות הם רכושה של החברה. למשתמש או מי מטעמו אין כל זכות לעשות שימוש בסימני המסחר או בסמלים אלו לכל מטרה שאינה מצוינת באופן מפורש בתנאים אלו.

4.  המשתמש לא יהיה זכאי לעשות כל שימוש בפלטפורמה או בכל אחד מחלקיה, באופן הנוגד את הוראות הסכם זה, ואשר יש בו לפגוע בזכויות החברה או בזכויות של צד שלישי כלשהו – מבלי שקיבל את הסכמת החברה בכתב ומראש.

5. החברה רשאית להגן על השירותים באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שימוש בלתי מורשה. המשתמש מתחייב שלא לנסות לעקוף את האמצעים האמורים לעיל.

6.  הוראות סעיף ‏‏‏14 זה יחולו אף לאחר הפסקת מתן השירות וסיומו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא.

שימוש במערכת

1.  כאשר המשתמש נרשם לאתר ו/או פותח חנות ניסיון, באופן אוטומטי הוא מסכים שהוא עשוי לקבל מידע מסוים מהחברה, כגון מידע על השירותים או מוצרים, עדכונים חדשים, כמו גם מידע אחר שהחברה עשויה לשקול חשיבות ליידע עליו.

2.  עם הפסקת מתן השירות ללקוח מכל סיבה שהיא, החברה תהיה רשאית להסיר את כל התכנים שהועלו על ידו למערכת, לרבות תמונות, מוצרים, קישורים, רשימות לקוחות, וכל פריט מידע נוסף מכל סוג שהוא.

3.  החברה ו/או מי מטעמה לא יהוו צד לעסקה שעשויה להירקם בין המשתמש לבין כל צד שלישי כתוצאה משימוש במערכת על-ידי המשתמש (בין אם תתקיים ובין אם לאו), ולא יישאו בכל אחריות לתוצאות העשויות להיגרם בשל עסקאות מסוג זה ו/או אחרות.

4. המשתמש מתחייב לפצות ולשפות את החברה ו/או מי מטעמה על מלוא הוצאותיה ונזקיה מכל סוג שהם שייגרמו להם בשל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתופנה כנגד מי מהם מכל גורם שהוא הנוגעות ו/או הקשורות עם מתן השירותים למשתמש במסגרת המערכת ו/או השימוש שעשה המשתמש במערכת, לרבות אך לא רק ממי שלטענתו הוא בעל הזכויות בתוכן שהועלה על-ידי המשתמש למערכת ו/או בעל הרשאה ו/או זיכיון לעשות בתוכן שימוש ייחודי ו/או בלעדי ו/או ממי שלטענתו נשלח אליו על-ידי המשתמש באמצעות המערכת תוכן מזיק ו/או מפר ו/או הנוגד את הדין ו/או ממי שלטענתו לא נתן הרשאתו למשלוח תכנים אליו מטעם המשתמש.

5.  כמו-כן, המשתמש מתחייב להצטרף לכל הליך משפטי ו/או מעין משפטי שיינקט (אם יינקט) כנגד החברה ו/או מי מטעמה בגין השימוש שעשה המשתמש בשירותים הנבחרים במסגרת המערכת ו/או השימוש שעשה המשתמש במערכת ולשאת לבדו במלוא האחריות המשפטית הנובעת מכך ובמלוא ההוצאות והנזקים מכל סוג שהם שייגרמו לחברה ו/או למי מטעמה בשל כך.

6. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, הפרה מצד המשתמש ו/או מי מטעמו של תנאי מתנאי השימוש במערכת יזכה את החברה ו/או מי מטעמה, בנוסף לסעדים המגיעים להם מהמשתמש ו/או ממי מטעמו על-פי כל דין, אף לשיפוי ולפיצוי מלאים ומידיים על כל הנזקים וההוצאות שייגרמו להם עקב ההפרה15.    שינוי תנאי ההסכם; סיום ההסכם

1. החברה רשאית לשנות או להשהות את תנאי הסכם זה בכל עת,ללא שתמסור על כך הודעה מראש, ולכן יש לבחון את תנאי הסכם זה לפני כל שימוש באתר ובפלטפורמה. ככל שהמשתמש אינו מסכים לשינוי כלשהו בהסכם זה, הסעד היחיד הוא להפסיק את השימוש באתר. כל שינוי בתנאי הסכם זה ייכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת תנאי השימוש.

2. החברה תהא רשאית לסיים הסכם זה (כולו או חלקו) מכל סיבה שהיא על ידי מתן הודעה מראש ובכתב של 7 ימים למשתמש, וזאת מבלי שבית העסק יהיו זכאים לכל פיצוי ו/או תשלום כלשהו; החברה תהא רשאית לסיים הסכם זה בעקבות הפרה של הוראות ההסכם באופן מידי על ידי הודעה למשתמש, ולא תישמע כל טענה מצד המשתמש לעניין זה.

3. עם סיום הרשיון מכל סיבה שהיא, על הלקוח לחדול להשתמש מיד בשירותי התוכנה והחברה.

4. עם סיום הרשיון מכל סיבה שהיא, YALLA תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי להסיר את אתר הלקוח משרתיה, כמו כן להפסיק את הפניית דומיין הלקוח לשרתיה, ובמידה תבחר לעשות כן, תוכל למחוק את נתוני הלקוח לצמיתות..

5. אופן מתן השירותים, מרכיביהם ותנאיהם הכלליים עשויים להשתנות ואף להיפסק באופן זמני או קבוע, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של YALLA ומכל סיבה שהיא מבלי שהדבר יהווה הפרה של ההסכם ו/או יזכה את הלקוח בפיצוי כלשהו. יודגש כי שינויים אלו כוללים גם שינויים בשירותיים חינמיים, קרי, שירותים ש"YALLA" מספקת ללא תשלום עשויים להפוך לשירותים בתשלום.


16.  העדר יחסי עובד מעביד

מובהר כי אין בשימוש בפלטפורמה כדי ליצור, ולא ייווצרו בין מי מהמשתמשים לחברה בגין מתן השירותים או בגין השימוש בפלטפורמה יחסי עובד ומעביד, יחסי הרשאה, יחסי סוכנות או שותפות, לצורך כל דבר ועניין.


17.  המחאת זכויות

המשתמש אינו רשאי להמחות או להעביר את זכויותיו לפי הסכם זה, בלי קבלת הסכמה מראש ובכתב מהחברה. החברה רשאית להמחות את זכויותיה בשירותים לצד שלישי לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, בכפוף לכך שהצד השלישי יקבל על עצמו את התחייבויותיה של החברה כלפי המשתמש לפי הסכם זה.


18. שונות

1.  שירות התוכנה מוצע לעסקים בלבד ולכן אינו נכלל תחת חוק הגנת הצרכן.

2.  ויתר מי מהצדדים על כל זכות הנתונה לו על-פי תנאי השימוש במערכת, לא יהווה הוויתור תקדים לגבי מקרה זהה אחר ואותו צד לא יהיה מנוע מלחזור ולממש בכל עת זכות שוויתר עליה כאמור.

3. לא יהיה כל תוקף לשינוי, תיקון, ביטול, ארכה, תוספת, ויתור, דחייה, הקלה או שחרור מתנאי השימוש במערכת, כולם או חלקם, אלא אם יעשה במפורש ובכתב החתום על-ידי YALLA.

4.  YALLA רשאית לדחות קבלת משתמש ו/או משתמשים מבלי לספק הסבר

5. תנאי השימוש במערכת מבטאים וממצים את כל ההבנות שהתגבשו בין הYALLA לבין המשתמש וכל הסדרים ו/או מצגים ו/או הבנות שהיו בטרם אישורו של המשתמש את תנאי השימוש במערכת, ככל שלא קיבלו ביטוי מפורש בתנאים השימוש המערכת, מבוטלים בזאת ולא יהיו להם כל תוקף. 6. זכויותיה של החברה על-פי ההסכם לא תיפגענה עקב מתן ארכה ללקוח, ושיהוי בתגובה ו/או אי-תגובה מצד החברה לא ייחשב כויתור כלשהו


19.  תמיכה טכנית

1.     יאללה מעניקה שירותי תמיכה טכנית בדואר אלקטרוני help@yalla.co.il

2.     שירותי התמיכה ניתנים במהלך השעות 09:00 - 18:00 בימי העסקים א'-ה'  


20. ברירת דין וסמכות שיפוט

סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל-אביב. הדין שיחול על הסכם זה יהיה הדין הישראלי בלבד.