תנאים כלליים להזמנה                                                                       
הזמנת מוצרים
1 . המזמין מאשר כי קרא את תנאי ההזמנה, הבין את תוכנו והוא מסכים לתנאיו ולכללי ההשתתפות בהזמנה. חתימה על טופס ההזמנה, מהווה את הסכמת המזמין לכל התנאים וההגבלות המפורטים להלן.
2. תיאור העבודותומחירם הינם אלה המופיעים בהזמנה.במידה ויהיו שינויים לאחר ההזמנה יקבע המחיר הסופי עפ"י העבודה שתבוצע בפועל
.
 אמצעי התשלום
3. התשלום יבוצע במזומן, בכרטיס אשראי או בהמחאה. באשר במקרה של המחאת תאגיד או צד ג' יערוב מבצע ההזמנה בערבות אישית לפירעונה, על גב ההמחאה.
4. מועדי התשלום יהיו כדלקמן ועמידה בהם מהווה תנאי עיקרי לביצוע העבודה. 30 אחוז ישולם בעת ביצוע ההזמנה. 40 אחוז נוספים ישולמו לאחר ביצוע ואישור הגרפיקה. ושלושים אחוז ישולמו עם ביצוע העבודה
.
5. איחור בביצוע תשלום מהתשלומים האמורים לעיל יגרום לעיכוב בביצוע העבודה. אי ביצוע תשלום לאחר שבעה ימי עבודה עלול להביא לביטול ההסכם ולהוצאות נוספות שכרוכות בכך. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יצוין כי איחור בתשלום יגרור ריבית בשיעור הקבוע לריבית חריגה בבנק לאומי,זאת בנוסף לתרופות הקבועות בחוק בגין הפרת ההסכם.
6. לאחר ביצוע ההזמנה ועמידה בתשלומים כאמור לעיל, תיחשב ההזמנה כברת ביצוע ויתחילו כל תהליכי הביצוע, יודגש כי המזמין לא יהיה זכאי לקבל אתהמוצר/העבודה שרכש בטרם שילם את מלוא התמורה בגינו, במידה והמוצר/העבודה בוצעה היא תיחשב לקניינה ורכושה הבלעדי של אורמן פתרונות שילוט עד לתשלום מלוא התמורה.
 מועד אספקה
7. זמני הביצוע והאספקה להם אורמן פתרונות שילוט מתחייבים יצוינו בהזמנה.נוסף על המועד הקבוע בהזמנה תהא רשאית אורמן פתרונות שילוט לאחר בעוד 10 ימי עבודה במועד האספקה ובלבד ולא צוין מראש על ההזמנה שהעבודה דחופה.
8. במידה והעבודה לא תבוצע בתוך הזמן הנקוב בהזמנה בתוספת 10 ימי עבודה יהיה המזמין זכאי לבטל את העסקה ולקבל את מלוא התמורה ששילם. עם ביטול העסקה כאמור והחזר התמורה על ידי לקונה, לא תהא לקונה כל טענה ו/או תביעה כלפי המוכר בקשר עםהעסקה.חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א′-ה′, למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, שבת וימי חגים ומועדים. יחד עם זאת, אורמן פתרונות שילוט עושה כמיטב יכולתה להקדים את זמן האספקה.
9. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת אורמן פתרונות שילוט ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו בהזמנה במועדים שנקבעו,ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע בביצוע ההזמנה בכל דרך שהיא.ו/או אם י חולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, באם נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר,בזמינות המלאי של המוצר ובין אם בתיאור המוצררשאי אורמן פתרונות שילוטלהודיע על ביטול הרכישה, כולה אוחלקה, ולבטל את חיובו של המזמין.
10.אורמן פתרונות שילוט לא תהיה אחראית על עבודות קונסטרוקציה שבוצעו ע"י המזמין, לרבות כל עבודת הכנה שביצע המזמין, או מוצרים שאינם מסופקים באמצעות אורמן פתרונות שילוטואינם ניתנים לבקרה ואינם בשליטתו. והמזמין מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה נגד החברה עקב תקלות ושיבושים שיגרמו עקב עבודות אלו, כמו כן המזמין אחראי לכל הנזק שיגרם כתוצאה מהעיכובים שהשיבושים שיגרמו בשל כך.
ביטול עסקה/ ביטול הרכישה על ידי הקונה
11. לא ניתן לבטל הזמנה לאחר אישור הגרפיקה. ובכל מקרה לאחר אישור הגרפיקה המזמין יחויב בכל עלות ההזמנה, אף אם לא בוצעה ההתקנה מכל סיבה שהיאובלבד שההזמנה הודפסה / הוטבעה /נחרטה / נרקמה בגרפיקה שאושרה עי הקונה או בא כוחו.
12.לפני אישור הגרפיקה ניתן לבטל את ההזמנה בכפוף לתשלום הוצאות וזמן עבודה שהוצאו עד מועד הביטול. . במידה וחברת אורמן פתרונות שילוט הקדישה מזמנה להזמנה לעיצובגרפיקהסידור המוצרטיפול ההזמנה, הלקוח ביטל את העבודה הוא יחויב ב25% מערך העבודה.החזר המקדמה יבוצע בניכוי ההוצאות שאורמן פתרונות שילוט הוציאה או שהיא התחייבה בשל התקשרות בעסקה או בשל ביטולה.
13.בכל מקרה שיתגלה פגם במוצר הנובע מתקלה בייצור, אורמן פתרונות שילוט תהיה מוכנה לפצות את הלקוח במוצר זהה ללא תשלום. בשום מקרה לא יעלה הפיצוי על עלות המוצר המקורי.
אחריות
14.אורמן פתרונות שילוט לא תהיה אחריות לדחייה איחור ו/או אי אספקה הנובעים מכוח עליון או גורמים מעבר לשליטתה של החברה כולל שביתות השבתות וכד` .
15.אורמן פתרונות שילוט ו/או מי מטעמה מייצרים את המוצרים, ונושאים באחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה בהזמנה בכל הנוגע לפרטים האמורים. לעיתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים בהזמנה לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל, יש לקחת בחשבון שסטייה של עד % 15 בצבע ועד3 מ"מ במידות בין מה שנראה במחשב שלך ובין המוצר הסופי אינן נחשבות למוצר פגום ונובעות מהבדלי צבע וגודל בין מסך המחשב להדפסה בפועל.
16.בשום מקרה לא יהיו ספקיה,בעלי זכיונותיה,מנהליה, עובדיה או סוכניה של החברה אחראים לנזקים מקריים, ישירים בלתי ישירים מכל סוג שהוא שיגרמו כתוצאה מאובדן מידע או רווחים,כולל נזקים הנובעים מטעויות, דחייה או שיבוש בשירות .בשום מקרה לא תהיה החברה אחראית לשימוש לא תקין או לא מורשה בהזמנה על ידי לקוחות .
17.אם לא נקבע אחרת בהזמנה תהיה תקופת האחריות לטיב ההדפסה וההתקנה ( אשר בוצעה ע"י אורמן פתרונות שילוט ) למשך שנה אחת בלבד.
זכויות יוצרים
18.כל זכויות הקניין ,כולל זכויות יוצרים, דוגמאות, שיטות,מידע מקצועי, מפרטים, נתונים, סימני מסחר, סודות מסחר ,העיצוב הגרפי וכל מידע אחר הקשור לעבודה המוזמנת,הם קניין של אורמן פתרונות שילוט ובבעלות בלעדית בלבד, חל איסור מוחלט להעתיק, לשכפל,להפיץ,למכור לסחור או לתרגם כל פרט הכלול בהזמנה .(כולל סימנים מסחריים תמונות וטקסטים ).
19.יצוין כי כאשר הגרפיקה הובאה ע"י המזמין, יהא המזמין אחראי בגין הפרות של זכויות יוצרים וכיוצ"ב, יודגש כי המזמין מתחייב לנהוג באחריות ולקיים את כללי השימוש תוך קיום חוקי המדינה . אם יתברר שנעשה שימוש שלא כדין ו/או הפרה כאמור,אורמן פתרונות שילוט שומרת לעצמה את הזכות לבטל ההזמנה.הלקוח מצהיר שהוא הבעלים של כל הזכויות בחומרים הדרושים לביצוע העבודה.
ברירת דין ומקום שיפוט
20.על תנאי שימוש אלו יחולו אך ו רק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש בהזמנה הינו בבתי המשפט שלום אשקלון ומחוזי באר שבע